Αντιδράσεις για την κατάργηση του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι Αθήνας

19-02-2013

Οι πτυχιούχοι, απόφοιτοι, καθηγητές/τριες και φοιτητές/τριες του τμήματος Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, στη πρόταση διαβούλευσης του σχεδίου “ΑΘΗΝΑ” σύμφωνα με την οποία φαίνεται να “Απορροφάται” το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι Αθήνας από το μοναδικό τμήμα Γραφιστικής. Αναφορικά, σημειώνουμε ότι τα δύο τμήματα αφορούν ξεχωριστά εκπαιδευτικά και εφαρμοστέα πεδία, που σε συνεργασία συντελούν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τού κλάδου των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα.

Εκφράζουμε, λοιπόν, την απόλυτη δυσαρέσκειά μας στην ψήφιση μιάς πρότασης που δείχνει να αψηφά την διαφορετικότητα των δύο τμημάτων, προσβάλει την επιστημονική και επαγγελματική πορεία αποφοίτων, καθηγητών αλλά και μαθητών, και θίγει στο σύνολο της τον κλάδο των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα που επί χρόνια στελεχώνεται από αποφοίτους των δύο αυτών μοναδικών τμημάτων της Ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης, σημειώνουμε ότι η πρόταση αυτή δεν συντάσσεται με στόχο να εκπληρώσει τον θεμελιώδη ρόλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρά οδηγεί στην υποβάθμιση του τμήματος των Γραφικών Τεχνών στο σύνολό του, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του σύγχρονου επιστημονικού πεδίου των γραφικών τεχνών και των μέσων της οπτικής επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής.

Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι η σύσταση ενός μεικτού τμήματος Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών και Γραφιστών με κοινό τίτλο σπουδών την γραφιστική, όπως ορίζει το σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”, αφορά προφανώς σε μία “Παρεξήγηση“, θεωρώντας τα εκπαιδευτικά πεδία των δύο τμημάτων ομοειδή, άρα και απαραίτητο να συγχωνευθούν.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πρόχειρο και βιαστικό σχεδιασμό χωρίς επιχειρηματολογία, αφού μελετώντας κανείς τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των δύο σχολών θα διαπιστώσει ότι είναι αδύνατο να συνταχθεί κοινό πρόγραμμα μαθημάτων κορμού. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι, όπως και στο εξωτερικό έτσι και στην Ελλάδα, η σχολή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών έχει καθαρά τεχνολογικό χαρακτήρα (Bachelor of Science), σε σύγκριση με το τμήμα της Γραφιστικής το οποίο παρουσιάζει περισσότερο καλλιτεχνική δομή (Bachelor of Arts).  Επομένως, γίνεται ευνόητη η ανάγκη διατήρησης των δύο τμημάτων ως αυτόνομα. Για του λόγου το αληθές μπορείτε να εξετάσετε τα προγράμματα σπουδών των δύο τμημάτων.

Η συγχώνευση των δύο τμημάτων πρόκειται να έχει δραματικές επιπτώσεις στην σύσταση και την μελλοντική ύπαρξη των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα. Η υποβάθμιση των δύο τμημάτων θα είναι αναπόφευκτη, αφού το πρόγραμμα σπουδών τους θα συρρικνωθεί σαν συνέπεια της μη ύπαρξης ικανού αριθμού κοινών μαθημάτων. Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει στην αδυναμία παροχής ανώτατου επιπέδου παιδείας στα αντικείμενα αυτά. Η πρόταση συγχώνευσης των σχολών, σαν θεραπεία της υφιστάμενης κατάστασης, δεν φαίνεται να ενισχύει το στρατηγικό στόχο του σχεδίου “ΑΘΗΝΑ” που είναι η Εκπλήρωση του Θεμελιώδους Ρόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

Η Επιστημονική & Τεχνολογική Εκπαίδευση δεν προωθείται αλλά στερείται ανάπτυξης. Το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών έχει καθαρά τεχνολογικό χαρακτήρα (και όχι καλλιτεχνικό) και τα μέλη Ε.Π του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών είναι διδάκτορες: Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών, Χημικοί , Χημικοί Μηχανικοί, κτλ. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού τού τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών έχουν πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και ετεροαναφορές, και συμμετέχουν στο πλέον υψηλό επίπεδο στα διεθνή φόρα, ερευνητικά ινστιτούτα και επιστημονικούς οργανισμούς του κλάδου.

Μέσω του Σχεδίου Αθηνά δεν προωθείται η Έρευνα & η Καινοτομία και η σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας και την Επιχειρηματικότητα, καθώς το πεδίο εφαρμογών ενός Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά, γεγονός που αποδεικνύεται από την λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών (περαιτέρω εξειδίκευση) σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη αμέτρητων σεμιναρίων και εκθέσεων γραφικών τεχνών παγκοσμίως, με μεγάλη συμμετοχή από διαφορετικούς τεχνολογικούς κλάδους, γεγονός που υποστηρίζει την τεχνολογική και επιστημονική άνθιση του κλάδου και την αναγνώριση και υποστήριξη παγκοσμίως.

Δεν βοηθάει επίσης στην Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Ανθρώπινου Δυναμικού στον ευρωπαϊκό χώρο, αφού οι απόφοιτοι ενός τμήματος μεικτού επαγγελματικού προσανατολισμού (Τεχνολογίας και Γραφιστικής) θα είναι κάτοχοι πτυχίου, το οποίο δεν θα βρίσκει αντίκρισμα σε παρόμοια πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δηλαδή, άμεσα με το σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”, προτείνεται η στέρηση της δυνατότητας ενός απόφοιτου Τεχνολογίας και Γραφιστικής να συμμετάσχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις, καθώς θα κρίνεται σχεδόν αδύνατη λόγω εξ ανάγκης συρρικνωμένου και αδύναμου προγράμματος σπουδών και τίτλου πτυχίου.

Μια χώρα ανεπτυγμένη, και όχι αναπτυσσομένη, θα πρέπει να προωθεί ειδικότητες με εξελισσόμενη πορεία, να φροντίζει για την εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπων που θα έχουν την δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης και συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, μία ευρωπαϊκή χώρα έχει σημαντική υποχρέωση να υποστηρίξει ειδικότητες και επαγγέλματα αντίστοιχα με τα επαγγέλματα τα οποία γνωρίζουν άνθιση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ενδεικτικά, για το τμήμα της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό τμήμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, που προσφέρει εκπαίδευση στον τομέα της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών συνδυάζοντας εξειδικευμένες γνώσεις εκτυπώσεων – εκδόσεων – συσκευασίας, κτλ. Την ίδια στιγμή λειτουργούν προπτυχιακά τμήματα σε ευρωπαϊκές χώρες, ξεχωριστά για κάθε μία από τις προαναφερόμενες εξειδικεύσεις.

Επομένως, η Σχολή Γραφικών Τεχνών δεν πρόκειται για Χωρική Διασπορά Τμημάτων και κατακερματισμό συγγενών Τμημάτων εντός Ιδρυμάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων. Κάθε άλλο, αφορά σε μία Σχολή με εξελικτική πορεία και ήδη συμπυκνωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρη η βίαιη απορρύθμιση των μοναδικών στην Ελλάδα τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής, με το επιχείρημα – μάλιστα – της ποσοτικής ανεπάρκειας και χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται. Το μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, στην Ανώτατη εκπαίδευση είναι το πρώτο το οποίο λειτούργησε στη Σχολή Γραφικών Τεχνών του τότε Κ.Α.Τ.Ε Αθηνών, το 1973, και αποτέλεσε τον πυρήνα της σημερινής Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Αποτελεί δε ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα τμημάτων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης το οποίο έχει ΑΜΕΣΗ, διαρκή και πολύπλευρη σχέση με συγκεκριμένους κλάδους της Ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι κλάδοι των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων, των εκδόσεων και της συσκευασίας.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και γενικότερα ο κλάδος των γραφικών τεχνών στελεχώνονται τα τελευταία 35 χρόνια από εκατοντάδες πτυχιούχους και απόφοιτους από το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, με ιδιαίτερη επιτυχία, σε πλήθος ειδικοτήτων και θέσεων εργασίας υψηλού επιπέδου. Η πρόταση του σχεδίου “ΑΘΗΝΑ” στερεί την αγορά εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είναι οι Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών. Η αυτόνομη ύπαρξη και λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανάπτυξης του κλάδου των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα.

Η Γραφιστική αποτελεί μία από τις πολλές ειδικότητες και, αντικειμενικά, μέρος της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας των γραφικών τεχνών, της εκδοτικής δραστηριότητας, του σχεδιασμού και της παραγωγής των εντύπων. Κατά συνέπεια, η ένταξη του συνόλου (δηλαδή των Γραφικών Τεχνών) στο υποσύνολο (δηλαδή στη Γραφιστική) είναι παντελώς λανθασμένη από κάθε άποψη. Αυτή την πραγματικότητα που τεκμηριώνεται από τη δομή και τα χαρακτηριστικά των κλάδων των εκδόσεων και των εκτυπώσεων παγκοσμίως, παγιωμένη σχέση της γραφιστικής ως ενός μόνο μέρους έρχεται να ανατρέψει η πρόταση του σχεδίου “ΑΘΗΝΑ” που καταργεί στην πράξη το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Η αντιεπιστημονική πρόταση του σχεδίου “ΑΘΗΝΑ” για κατάργηση του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ρίχνει στον κάλαθο των αχρήστων ένα σημαντικότατο, από κάθε άποψη, επιστημονικό πεδίο από τον ευρύτερο χώρο των μέσων οπτικής επικοινωνίας. Αγνοεί τους φοιτητές του τμήματος οι οποίοι σαφώς θα υποβαθμιστούν και οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος πρόσβασης στην ευρύτερη αγορά εργασίας του συνόλου του κλάδου των γραφικών τεχνών, περιορίζοντας τους στο στενό επαγγελματικά υποσύνολο του γνωστικού αντικειμένου της γραφιστικής! Αντίστοιχα θίγονται, μειώνονται και υποβαθμίζονται επαγγελματικά και οι χιλιάδες απόφοιτοι και πτυχιούχοι του τμήματος με την απαξίωση του πτυχίου τους και του τίτλου σπουδών τους μέσω της κατάργησης του επιστημονικού πεδίου και του γνωστικού αντικειμένου της Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών.

Η ουσιαστική κατάργηση του Τμήματος της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα, συνιστά κατάφωρη προσβολή του κλάδου των Γραφικών Τεχνών, του ελληνικού τύπου, της ελληνικής τυπογραφίας και των εκδόσεων.

Περαιτέρω, η ουσιαστική κατάργηση του Τμήματος της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα, έρχεται να διακόψει βίαια την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών του τμήματος σε καινοτομικούς τομείς όπως του ολιστικού σχεδιασμού συσκευασίας, της μέτρησης και πιστοποίησης της έγχρωμης εκτύπωσης, της έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών στα τυπωμένα ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, στα υλικά και στα εκτυπωτικά υποστρώματα, στα συστήματα διαχείρισης της παραγωγής των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων οπτικής επικοινωνίας. Έρχεται, τέλος, να εξαφανίσει την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στους τομείς της Τυπογραφίας, του βιβλίου, των εκδόσεων και της έντυπης τέχνης που υπηρετείται με συνέπεια στα 40 χρόνια της λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

Έχοντας πλήρη γνώση του αντικειμένου εφαρμογής και σπουδών των δύο τμημάτων καθώς επίσης την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και την εξελικτική πορεία των γραφικών τεχνών, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεση ανάκληση της μη τεκμηριωμένης πρότασης του σχεδίου “ΑΘΗΝΑ” και την διατήρηση της οντότητας και της αυτοτέλειας του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών σε μία αυτόνομη Σχολή Γραφικών Τεχνών με παράλληλη ύπαρξη του τμήματος Γραφιστικής.

Ζητάμε την πλήρη συμπαράσταση των Γραφιστών σε κινητοποιήσεις και δράσεις με σκοπό την διατήρηση της αυτοτέλειας των τμημάτων μας. Μία τέτοια κινητοποίηση οφείλουμε να γίνει στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι Αθήνας κ. Νίνο.

Πιέζουμε προς κάθε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, με Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις.

Γνωστοποιούμε σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου των Γραφικών Τεχνών και της Διαφήμισης το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως προς το σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”.

Δεν υπάρχει η παραμικρή επιθυμία “να κοιτάξουμε μόνο το σπίτι μας”. Επιθυμούμε να αγωνιστούμε συνολικά, ως Σ.Γ.Τ.Κ.Σ, για στήριξη των συμφερόντων όλων των τμημάτων της Σχολής.

Ελπίζουμε σε μία εποικοδομητική συζήτηση με εκπροσώπους από τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου των Γραφικών Τεχνών, και με σεβασμό στο έργο αυτό. Σε ένα σχέδιο αναβάθμισης, και όχι απαραίτητα αναδιάρθρωσης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που θα στηρίζεται σε ρεαλιστικά και στοιχειοθετημένα επιχειρήματα. Να αφορά σε μελετημένη έρευνα αγοράς, παρουσία στατιστικών στοιχείων και ερευνών

Ζητάμε σεβασμό στο έργο των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων – γενικότερα – ΚΑΙ ΟΧΙ την βίαιη, μη τεκμηριωμένη κατάργηση τμημάτων, με την δικαιολογία του δήθεν συνυφασμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου με αντίστοιχα κρατικά Ι.Ε.Κ. Διαφορετικά, θα περιμέναμε από την μεριά μας, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, το άμεσο κλείσιμο του Ε.Μ.Π καθώς και όλων των Πολυτεχνικών σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με  πρόγραμμα σπουδών συνυφασμένο με αυτό των συγγενών τους Τ.Ε.Ι. κάτι το οποίο είναι φυσικά αστείο!

Γενική Συνέλευση Ε.Π. Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. – Α. Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Γραφικών Τεχνών – Συνέλευση Σπουδαστών Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

url

6 Responses

 • Ρενάτο Τάτα

  κρίμα.

 • PaKa

  Αγαπητοί φίλοι τεχνολόγοι.

  Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το designmag βγάζει μια ανακοίνωσή σας στον αέρα και κατά την ταπεινή μου άποψη πολύ καλά κάνει, αφού πλην του ΥΠΕΠΘ, δε νομίζω να υπάρχει κανένας άνθρωπος σχετικός με τον χώρο που να μη θέλει να διατηρήσει το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, την αυτοτέλειά του.

  Όμως,
  εκτός από τον διαχωρισμό αντικειμένου μεταξύ τεχνολόγων και γραφιστών τον οποίο ορθά προβάλλετε, συνεχίζετε να μιλάτε πάλι για ‘σύνολα’ και ‘υποσύνολα’, καθορίζοντας λανθασμένα ποιος είναι σύνολο και ποιος υποσύνολο.

  Οι γραφικές τέχνες είναι ένας γενικός όρος ο οποίος περιλαμβάνει διάφορους τομείς, κάποιοι εκ των οποίων είναι ο σχεδιαστικός (γραφίστες και όχι μόνο), και ο τομέας της τεχνολογίας των εκτυπώσεων.
  Αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει και στην εκπαίδευση όπως σωστά αναφέρετε κάπου στην αρχή της ανακοίνωσής σας.

  Αντιγράφω από την Wikipedia:
  “Graphic Arts: A type of fine art, graphic art covers a broad range of art forms. Graphic art is typically two-dimensional and includes calligraphy, photography, drawing, painting, printmaking, lithography, typography, serigraphy (silk-screen printing), and bindery. Graphic art also consists of drawn plans and layouts for interior and architectural designs.”

  – Ποιός λοιπόν σας είπε ότι μπορείτε να θεωρείστε το σύνολο των γραφικών τεχνών από τη στιγμή λοιπόν που ως τεχνολόγοι είστε κι εσείς υποσύνολο όπως και οι γραφίστες;

  – Από που προκύπτει ότι: τεχνολογία εκτυπώσεων = γραφικές τέχνες;

  Για να μη παρεξηγηθώ, κι εγώ μαζί σας είμαι (όπως πιστεύω και όλοι οι γραφίστες).
  Καλό θα ήταν όμως, στα δίκαια επιχειρήματα σας να μην αναφέρονται τέτοιες αυθαίρετες και κυρίως λαθεμένες απόψεις.

  Καλή δύναμη

 • Χριστίνα

  Τελείωσα το ΤΕΙ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών εδώ και 8 χρόνια και σταναχωρήθηκα τρομερά με αυτό που διάβασα. Ελπίζω στο τέλος να μη πραγματοποιηθεί. Είναι απαράδεκτοι και άσχετοι.

 • Marios

  Αγαπητή PaKa,
  Στο κείμενο της ΓΣ του τμήματός μας ως σύνολο ορίζεται ολόκληρος ο χώρος των γραφικών τεχνών, δηλαδή τόσο το δημιουργικό κομμάτι τους όσο και το τεχνολογικό/παραγωγικό. Από το κείμενο ουδείς μπορεί να καταλάβει ότι όταν γράφουμε Γραφικές Τέχνες εννοούμε Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών. Γιατί ουδέποτε ισχυριστήκαμε ούτε και υπονοήσαμε κάτι τέτοιο. Ασφαλώς και εννοούμε και τις δύο ειδικότητες. Όμως το Υπουργείο θεωρεί ότι μπορεί να εντάξει τόσο την Γραφιστική όσο και την Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών (δηλαδή το σύνολο) μόνο στον ένα κλάδο (δηλαδή το υποσύνολο). Κατακριταίο, από μέρους μας, θα ήταν και το αντίστροφο. Δηλαδή το να προσπαθούσε να εντάξει το σύνολο Γραφιστικής και Τεχνολογίας στο (επίσης υποσύνολο) της Τεχνολογίας. Τα δύο υποσύνολα δεν μπορούν να εντάξουν το ένα το άλλο καθώς κανένα τους δεν αποτελεί το όλον και αυτό είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά το να χαρακτηρίζετε την Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών ώς Τεχνολογία Εκτυπώσεων δεν ξέρω κατά πόσο σας διευκολύνει στο συλλογισμό σας αλλά είναι προφανές ότι το δεύτερο είναι κατά πολύ στενότερου εύρους του πρώτου.
  Γνωρίζουμε την στήριξη του έταιρου υποσυνόλου (των γραφιστών) την οποία και θεωρούμε δεδομένη και αυτοδίκαια καθώς η βίαιη συγχώνευση των δύο τμημάτων μόνο να βλάψει μπορεί τόσο τον κλάδο όσο και την εκπαίδευση των σπουδαστών μας μέσω της ημιμάθειας που θα δημιουργήσει σε αμφότερες τις ειδικότητες.
  Εάν μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο-απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης θα διαπιστώσετε ότι σε κανένα σημείο δεν αναφέρονται οι λανθασμένες και αυθαίρετες απόψεις που μας επισυνάψατε.
  Ελπίζουμε τότε ότι θα διαπιστώσετε ότι πουθενά δεν καταφερόμαστε εναντίων του επαγγέλματος και του αντικειμένου σας τα οποία και θεωρούμε άκρως απαραίτητα για τα αντίστοιχα δικά μας!

 • pass

  @ Marios: Κι όμως, εκεί είναι το πρόβλημα. Στη διατύπωση, η οποία, αν και δεν το ισχυρίζεται ρητά, υπονοεί ότι η Τεχνολογία είναι το σύνολο, ή για να είμαι ακριβοδίκαιος, είναι εγγύτερα στο σύνολο, και η Γραφιστική είναι υποσύνολό της. Κακή διατύπωση ή κακή πρόθεση; Θέλω να πιστεύω το πρώτο, αλλά η διευκρίνισή σας, σωστή και εύστοχη, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε μάλλον καλύτερα ελληνικά.

 • siren

  συμφωνώ και διαφωνώ με όλα αυτά που γράφονται παραπάνω… εγώ τελείωσα τη γραφιστική πριν σχεδόν 15 χρόνια, αυτό που βλέπω στην αγορά (Αθήνας και επαρχείας!) είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό τεχνολόγων πολλές φορές δουλεύουν ως γραφίστες…. και ως τεχνολόγοι δουλεύουν άνθρωποι χωρίς κάποιο πτυχίο ειδίκευσης…

  το πρόβλημα που αντιμετώπισα σε διάφορες τέτοιες συνεργασίες, ήταν ότι… οι τεχνολόγοι δεν έχουν κάνει ούτε ένα μάθημα περί αισθητικής, ψυχολογίας χρωμάτων, σχημάτων κτλ… όταν τελείωσα το ΤΕΙ ένοιωθα ότι δεν είχα μάθει και πολλά πράγματα… αλλά με τα χρόνια είδα ότι είχα αναπτύξει την αισθητική μου… και φορές που συνεργάστηκα με τεχνολόγους που δούλευαν ως γραφίστες και άρχισα και τους εξηγώ τα της γραφιστικής, γύρισαν και μου είπαν “με εσένα θα μάθουμε και γραφιστική!!!”… λυπάμαι που θα το πω… αλλά ως γραφίστας δε λέω όχι εν μέρη σε αυτή την απορρόφηση… Απλά σας αναφέρω και αυτή την οπτική…. και ΙΣΩΣ να μην είναι βέβαια η καλύτερη λύση απλά η εξαφάνισή της… ίσως να έπρεπε να τη δυναμώσουν να την εκσυγχρονίσουν ή οτιδήποτε άλλο, που δεν είμαι ειδική να προτείνω… δυστυχώς το υπουργείο βλέπει την κίνηση μεταξύ σχολής και αγοράς… πόσοι τεχνολόγοι ασχολούνται ως τεχνολόγοι; και με τι ασχολείται τελικά ένα ποσοστό της…

  αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι ΝΑΙ έχουν υποτιμηθεί γενικότερα όλες οι ειδικότητες γραφίστας – τεχνολόγος – διακοσμητής – φωτογράφος – συντηρητής, σε διάφορα επίπεδα, έχει χάσει δύναμη η ΣΓΤΚΣ (έκλεισε και στις Σέρρες η διακοσμητική και δεν άνοιξε ποτέ η γραφιστική εκεί) … ή βλέπεις ότι οι ειδικότητες έχουν “πάρει πόδι” σε καλό ποσοστό από τα ΕΠΑΛ… έχουν σχεδόν φύγει όλες οι ειδικότητες από τα ΙΕΚ (που δεν ξέρω βέβαια εάν είναι κακό ή καλό) αλλά ΝΑΙ τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται… θυμάμαι τότε που ήμουν στη σχολή ότι ήθελαν (η “ηγεσία” της, που ακόμα είναι εκεί) να φτιάξουν ΜΙΑ λαμπερή γραφιστική να μην υπάρχει άλλη στην Ελλάδα… αλλά αυτό δε φαίνεται στον ορίζοντα… και αυτό που μένει δεν είναι κάτι Δυνατό αλλά Αδύναμο και χωρίς φωνή…Στην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΔΙΑΦΟΡΑ 21-05-2020 [0]

Μέσω ανοικτού διαγωνισμού αναζητά λογότυπο ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας

ΔΙΑΦΟΡΑ 07-04-2020 [0]

Πρωτοβουλία Ελλήνων γραφιστών σχετική με το COVID-19

ΔΙΑΦΟΡΑ 24-07-2019 [0]

Graphic Stories – Γραφιστορίες 

ΔΙΑΦΟΡΑ 10-05-2019 [0]

Architect Show 2019

ΔΙΑΦΟΡΑ 14-03-2019 [0]

Το Ίδρυμα Ωνάση ψηφιοποιεί και διαθέτει δωρεάν τη χειρόγραφη γραμματοσειρά του Καβάφη

ΔΙΑΦΟΡΑ 30-01-2019 [0]

Πολυτελή επενδυμένα κουτιά Luxury Packaging Rigid Boxes από την LPJ: μία προσιτή πολυτέλεια για όλους

ΔΙΑΦΟΡΑ 04-10-2018 [0]

Anthon Beeke 1940-2018

ΔΙΑΦΟΡΑ 22-01-2018 [0]

Διαγωνισμός αφίσας για την έξοδο του Μεσολογγίου

ΔΙΑΦΟΡΑ 05-12-2017 [0]

Find my Font: εφαρμογή αναγνώρισης γραμματοσειρών made in Greece

Έβδομη συνάντηση για το ελληνικό ντιζάιν στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάσηdesignmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).