Διαγωνισμός λογοτύπου για το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13-06-2018

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από την Πέμπτη 27 έως και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, διαγωνισμό για το σχεδιασμό λογότυπου του Τμήματος ΜΧΠΠΑ.

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται στα €1500 και το δεύτερο σε €500.

Γενικά χαρακτηριστικά του λογοτύπου
Το λογότυπο να χαρακτηρίζει το Τμήμα, το ρόλο και την αποστολή του. Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο, το οποίο θα αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ταυτότητας του Τμήματος. Το λογότυπο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά του.

Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε γραφίστες, εικαστικούς καλλιτέχνες και σε όλους, όσοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
2. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια πρώτου βαθμού ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Ειδικοί όροι και προδιαγραφές
1. Το λογότυπο να ενσωματώνει τον τίτλο: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
2. Το λογότυπο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη και έγχρωμη εκτύπωση (CMYK ή PANTONE). Επίσης να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο η ανοικτόχρωμο φόντο (reverse). Να δοθεί ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε τετραχρωμία και σε PANTONE. 
3. Η γραμματοσειρά (font) που θα χρησιμοποιηθεί να μπορεί να αγοραστεί (αν χρειαστεί). 
4. Το λογότυπό θα πρέπει να δημιουργηθεί σε γραμμική μορφή vector‐eps . 
5. Στις προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να δοθούν τόσο στη μικρότερη διάσταση (1,5 εκ) όσο και σε διάσταση 15 εκ σε έντυπη μορφή, έγχρωμο και μαυρόασπρο, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF).

Κριτήρια Αξιολόγησης 
1. Το λογότυπο να παραπέμπει στο ρόλο και την αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
2. Να είναι πρωτότυπο, αυθεντικό και ευφάνταστο. 
3. Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το κοινό. 
4. Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική του αρτιότητα. 
5. Να διαρκεί στο χρόνο. 
6. Να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων, ταινιών, τηλεόρασης, συσκευασίες σε δυσδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση).

Δικαιώματα 
1. Ο/Η δημιουργός του πρώτου βραβείου αποποιείται των πνευματικών του δικαιωμάτων και το έργο του θα αποτελέσει ιδιοκτησία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση, και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα βραβευθεί ανατίθενται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου του διαγωνιζομένου (δικαιούται να το χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του πορτοφόλιο).

Υποβολή Προτάσεων 
1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις. 
2. Κάθε πρόταση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α3. 
3. Πάνω στο φάκελο θα αναγράφεται «Διαγωνισμός για Επιλογή Λογοτύπου για το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης», καθώς και τα στοιχεία του ατόμου που συμμετέχει στο διαγωνισμό. 
4. Με την υποβολή της κάθε πρότασης ο/η διαγωνιζόμενος/η θα παραλαμβάνει βεβαίωση παραλαβής την οποία οφείλει να αναζητήσει, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν την παραλάβει ηλεκτρονικά εντός 5 ημερών.
5. Κάθε διαγωνιζόμενος/νη θα πρέπει να υποβάλει την πρόταση του/της σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD ή DVD). 
6. Η έντυπη πρόταση για το λογότυπο στις εφαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ πρέπει να είναι κολλημένη/ες σε χαρτόνι/α μεγέθους Α4 (29,7 εκ. Χ 21 εκ.). 
7. Ζητείται επίσης να υποβληθεί σκεπτικό της υποβληθείσας πρότασης μέχρι 300 λέξεις. 
8. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού. 
9. Στο βραβευμένο λογότυπο μπορεί να γίνουν εισηγήσεις για μικρές τροποποιήσεις/βελτιώσεις πριν παραδοθεί στην τελική του μορφή.

Προθεσμία Υποβολής
Οι αιτήσεις να παραδίδονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο με την αναφορά «Διαγωνισμός για την Επιλογή Λογοτύπου για το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Κριτική Επιτροπή 
Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν από πενταμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο της ΟΕ του Συνεδρίου Καθηγητή Αλέξιο Δέφνερ, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΜΧΠΠΑ Άρη Σαπουνάκη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΜΧΠΠΑ Χρήστο Κουσιδώνη, τον Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αλεξάνδρο Ψυχούλη και τον Πρόεδρο της ΕΕΔΕΚΕ Τάσο Γούσιο.

Σκεπτικό για την επιλογή θα συνταχθεί μόνο για τα λογότυπα που θα επιλεγούν για βράβευση.

Οι προτάσεις να υποβάλλονται στη Γραμματεία, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος 38334.
Για περισσότερες πληροφορίες, Τηλ: 2410 235435, email: conferenceprd5@uth.grΣτην περίπτωση που κάποιο σχόλιο περιέχει υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να το καταργήσουν μερικώς ή πλήρως. Προς αποφυγή κακόβουλων μηνυμάτων (spam), τα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες θα παραμένουν αφανή μέχρι να εγκριθούν από τους υπεύθυνους του designmag.gr.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 05-04-2019 [0]

Διαγωνισμός λογοτύπου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 02-04-2019 [1]

Διαγωνισμός για την οπτική ταυτότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 28-03-2019 [0]

Δυο διαγωνισμοί στο πλαίσιο του πρώτου Thessaloniki Design Week

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ 19-03-2019 [0]

Ανακοινώθηκαν οι νικητές στα φετινά Ermis Awards Branding & Design

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 19-03-2019 [0]

Διαγωνισμός λογοτύπου ποιότητας ευβοϊκής και σκυριανής κουζίνας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 27-02-2019 [2]

Σημαντική αύξηση στις συμμετοχές στα ΕΒΓΕ 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 25-02-2019 [0]

Έκτη διοργάνωση Αγώνων Νέων Σχεδιαστών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 15-02-2019 [1]

Νέο λογότυπο με αμοιβή €5.000 αναζητεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 12-02-2019 [0]

Σε δέκα ημέρες λήγει η περίοδος υποβολής για τα European Design Awards 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 24-01-2019 [0]

Τι νέο υπάρχει στα ΕΒΓΕ 2019designmag.gr has been designed by
Beetroot and is powered by WordPress.
Hosted by Apogee Information Systems.
Entries (RSS) and Comments (RSS).